close

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір , у якому Фізична особа-підприємець Король Мирослав Іванович (надалі – Виконавець) з однієї сторони і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Користувач, Клієнт) з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, що розміщена на інтернет-сайті, а також з відповідних доменів будь-якого рівня. Дана офіційна публічна пропозиція є наміром (офертою) укласти Договір з будь-яким Замовником та/або Користувачем на наступних умовах.

РОЗДІЛ 1

«ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ»

1.1. Договір — документ, опублікований на сайті у мережі Інтернет, який регулює відносини між Виконавцем, Користувачами та/або Замовниками в процесі надання інформаційно-консультаційних послуг на інвестиційну тематику.

1.2. Інтернет ресурс, сайт - веб-сторінка, розміщена на доменному імені: 1million7.com і керована Виконавцем або іншою особою за дорученням Виконавця, включаючи сукупність всієї розміщеної на сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів сайту тощо.

1.3. Виконавець — уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним інтернет ресурсом і пропонує необмеженому числу Замовників та/або Користувачів надання інформаційно-консультаційних послуг, навчальних програм на інвестиційну тематику.

1.4. Користувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка має доступ до сайту з доменним іменем: 1million7.com за допомогою мережі Інтернет.

1.5. Замовник — Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) інформаційно-консультаційних послуг, навчальних програм, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності розміщених на доменному імені: 1million7.com.

1.6. Інформаційні послуги - надання Виконавцем Замовнику та/або Користувачу доступу до комплексу інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів сайту, надання інформаційних послуг на інвестиційну тематику, котрі розміщені на доменному імені: 1million7.com.

1.7. Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачиться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

РОЗДІЛ 2

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору Виконавець надає Клієнту такі інформаційні послуги (далі – «Послуги»):

2.1.1. надання Клієнту інформаційно-консультаційної підтримки щодо інвестування(далі – «Курс»).

2.1.2. надання Клієнту доступу до інформації про інвестиційні можливості, доступні для Клієнта угоди з третіми особами, їх обговорення, інформацію про перевірки пропозицій третіх осіб, якщо такі проводилися (далі – «Інформація»); Інформація призначена виключно для подальшого самостійного аналізу Клієнтом; обсяг інформації Виконавець визначає самостійно.

2.1.3. інші дії Виконавця, передбачені на Сайті для певного варіанта участі в інвестиційному клубі.

2.2. Клієнт отримує доступ до Інформації залежно від вибраного та оплаченого ним варіанта участі в інвестиційному клубі; також Виконавець на свій розсуд надає Клієнту доступ до інших сервісів, інформаційних систем, чатів у месенджерах, груп акаунтам у соціальних мережах, Telegram-каналам, будь-яким іншим обраним Виконавцем варіантам надання Клієнту доступу до інформації (зазначене в цьому пункті далі окремо і разом – «Клуб»).

2.3. Обсяг та сутність Інформації, термін надання Інформації та доступу до Клубу, залежать від обраного та оплаченого Клієнтом варіанта участі в інвестиційному Клубі.

2.4. Надання Послуг зазвичай називається Виконавцем як участь Клієнта в інвестиційному Клубі (у будь-яких формах та варіаціях залежно від контексту). Клієнт цим підтверджує, що розуміє сутність членства в клубі – це надання Послуг, в повній мірі врегульоване виключно цим Договором. Клієнт не очікує від членства в клубі чогось іншого, ніж передбачено цим Договором. .

2.5. Відомості/Інформація/Послуги на Сайті та у Клубі мають виключно інформативний характер.

2.6. Клієнт цим підтверджує своє розуміння, що Клуб - це база інформації, отриманої в основному від третіх осіб. Виконавець не гарантує і не несе відповідальності за достовірність і повноту інформації, будь-яких відомостей на Сайті та Клубі.

2.7. Послуги за Договором не є фінансовою послугою, офертою, порукою або посередництвом у будь-якому сенсі, не рекламують будь-які проекти, не повинні розумітися як такі, що схиляють Клієнта до:

2.7.1. здійснення будь-яких дій або прийняття рішень, у тому числі, пов'язаних з подальшою співпрацею Клієнта з будь-якими третіми особами;

2.7.2. інвестування Клієнтом у будь-які проекти, розміщені та надані у Клубі, або повідомлені Виконавцем Клієнту іншим чином;

2.7.3. відмови від скоєння Клієнтом будь-яких дій та співробітництва з будь-якою третю особою.

2.8. Клієнт розуміє і підтверджує, що самостійно перевірятиме інформацію від Виконавця та прийматиме інвестиційні або інші рішення, які мають базуватися на його повноцінному аналізі інформації.

2.9. Виконавець надає послуги лише після повної оплати Клієнтом.

2.10. Клієнт зобов'язаний дотримуватися правил, які Виконавець може розміщувати на Сайті та Клубі.

РОЗДІЛ 3

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Розміщення тексту Оферти на Сайті є пропозицією Виконавця укласти цей Договір.

3.2. Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття Оферти Клієнтом.

3.3. Клієнт вважається приймаючим (акцептуючим) Оферту, якщо здійснить будь-яку з нижчеперелічених дій:

3.3.1. Клієнт здійснить конклюдентні дії - сплатить повну вартість Послуг відповідно до обраного ним варіанту участі в Клубі;

3.3.2. Клієнт проставляє на Сайті або будь-якій інформаційно-телекомунікаційній системі Виконавця відмітку про акцепт Оферти (натисканням на відповідне поле на Інтернет-сторінці);

3.3.3. Клієнт здійснює іншу дію, що однозначно свідчить про волевиявлення Клієнта акцептувати Оферту; наприклад, Клієнт будь-яким чином отримує доступ до Клубу та/або Інформації.

3.4. Прийняття Оферти Клієнтом означає, у тому числі:

3.4.1. Клієнт підтверджує, що володіє всією інформацією, необхідною йому / їй для акцепту даної Оферти;

3.4.2. Оферта не містить обтяжливих для Клієнта умов і немає підстав для застосування ч. 2 ст. 634 Цивільного кодексу України;

3.4.3. Клієнт підтверджує, що повністю приймає умови Договору, без зауважень та застережень.

РОЗДІЛ 4

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір передбачає передоплату: Виконавець надає Послуги виключно після отримання від Клієнта їх повної оплати.

4.2. Ціна визначається і застосовується відповідно до обраного Клієнтом варіанта участі в інвестиційному Клубі, який вказується на Сайті станом на дату акцепту Оферти.

4.3. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, онлайн із застосуванням платіжних систем (якщо використовуються Виконавцем), іншим прийнятним для Виконавця та не забороненим законодавством способом.

4.4. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті відповідно до обраного Виконавцем або платіжною системою Виконавця комерційним курсом валют станом на день оплати. Клієнт самостійно несе банківські та інші витрати, пов'язані з перерахуванням коштів Виконавцю.

4.5. Клієнт не може вимагати зниження вартості Послуг або повернення коштів на тому підставі, що він/вона не скористався/скористалася Послугами або будь-якою їх частиною.

4.6. Послуги вважаються оплаченими у момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця (отримання коштів Виконавцем іншим чином).

4.7. Виконавець має право на власний розсуд залучати третіх осіб до прийняття платежів від Клієнта як оплату за Послуги.

4.8. Отримання Клієнтом доступу до Клубу, Інформації, інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця не свідчить про підтвердження Виконавцем факту оплати Послуг.

4.9. Клієнт має право отримати інформацію про зроблені платежі та стан взаєморозрахунків.

РОЗДІЛ 5

УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Послуги вважаються наданими в момент надання Виконавцем Клієнту доступу до Клубу. Виконавець надсилає відомості про доступ до Клубу на повідомлену Клієнтом електронну адресу або повідомляє Клієнта іншим прийнятним Виконавцем способом.

5.2. Послуги вважаються наданими незалежно від того, чи Клієнт скористався своєю участю у Клубі, чи прослухав клієнт Курс, чи скористався Клієнт Інформацією тощо.

5.3. Клієнт має доступ до Клубу та Інформації протягом періоду, передбаченого на Сайті для обраного Клієнтом варіанта участі в інвестиційному Клубі.

5.4. Сторони підтверджують, що факт надання Послуг не залежить від оформлення (або не оформлення) будь-яких додаткових документів. Акти приймання-передачі та інші первинні документи укладаються Сторонами на розсуд Виконавця.

5.5. Виконавець має право на власний розсуд обмежити або заборонити доступ Клієнта до Послуг, у тому числі до Клубу, інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця.

РОЗДІЛ 6

СПІВПРАЦЯ КЛІЄНТА І ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець дбає про інтереси Клієнта і, за загальним правилом не будучи зобов'язаним, має право супроводжувати Клієнта при скоєнні ним угод із третіми особами. Тому Клієнт зобов'язаний протягом одного дня повідомляти Виконавцю всі відомості про відносини Клієнта та третіх осіб (у тому числі, будь-які відносини з керуючими компаніями) в рамках проектів, про які Клієнт дізнався в результаті надання Послуг.

6.2. Неприпустимі будь-які дії та будь-яка комунікація Клієнта з третіми особами (в тому числі іншими клієнтами Виконавця, а також компаніями, інформацію про які Клієнт отримав за результатами надання Послуг), спрямовані на:

6.2.1. рекламу конкурентів Виконавця, використання Послуг для конкурування з Виконавцем;

6.2.2. заклик третіх осіб змінити договірні відносини з Виконавцем, не співпрацювати з Виконавцем, або співпрацювати на інших умовах;

6.2.3. зміна фінансових умов співробітництва третіх осіб із Виконавцем;

6.2.4. поширення недостовірної інформації про Виконавця або Послуг, необґрунтовану критику Виконавця або Послуг;

6.2.5. нав'язування партнерам та контрагентам Виконавця інших фінансових умов співпраці порівняно з тими, про які відомо Виконавцю;

6.2.6. переманювання співробітників, партнерів та контрагентів Виконавця;

6.2.7. будь-яку шкоду господарській діяльності Виконавця.

РОЗДІЛ 7

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Сайт та Клуб, структура змісту Сайту захищені правами інтелектуальної власності. Виконавцю належать:

7.1.1. права на Сайт та Клуб, інформаційно-телекомунікаційні системи Виконавця (за винятком елементів, що належать третім особам);

7.1.2. майнові та немайнові права інтелектуальної власності; навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки;

7.1.3. будь-яка інформація, отримана Клієнтом від Виконавця при наданні Послуг (якщо ця інформація не є власністю третіх осіб).

7.2. Виконавець цим Договором не передає Клієнту будь-які права інтелектуальної власності, будь-які інші свої права та права третіх осіб.

7.3. Отримана Клієнтом в результаті надання Послуг інформація підлягає наступним обмеженням: Клієнт не має права відтворювати, повторювати, змінювати, доповнювати, копіювати, відчужувати, передавати до неї доступ, створювати похідні роботи, виробляти або продавати продукти на її основі, а також не має права використовувати інформацію будь-яким іншим чином, крім як для своїх навчальних цілей.

7.4. Клієнт зобов'язаний забезпечити безпеку та зберігання відомостей, що буи отримані у Клубі. При їх втраті або компрометації, а також у разі незаконного заволодіння третіми особами Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця.

РОЗДІЛ 8

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець відповідає за виконання умов цього Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

8.2.1. будь-які рішення та дії Клієнта у зв'язку з наданням Послуг або за результатами надання Послуг;

8.2.2. результати інвестиційної діяльності Клієнтів, будь-які відносини Клієнтів з третіми особами, у тому числі, коли інформація про таких третіх осіб розміщена Клубом або іншим чином повідомлена Клієнту Виконавцем;

8.2.3. будь-які дії третіх осіб, у тому числі, коли інформація про таких третіх осіб розміщена у Клубі або іншим чином повідомлена Клієнту Виконавцем;

8.2.4. фінансові результати будь-яких угод, у тому числі, коли інформація про такі угоди розміщена у Клубі або іншим чином повідомлена Клієнту Виконавцем;

8.2.5. неможливість надання Послуг з незалежних від Виконавця причин, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, дії третіх осіб;

8.2.6. порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Клієнтом для отримання Послуг;

8.2.7. втрату конфіденційної інформації або її частини за відсутності провини Виконавця;

8.2.8. будь-які збитки третіх осіб та Клієнтів.

8.3. Клієнт несе відповідальність за дотримання умов цього Договору, правил Сайту, Клубу та інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця. У тому числі, Клієнт несе відповідальність за:

8.3.1. використання третіми особами даних для отримання доступу до Послуг, якщо це сталося внаслідок дій або бездіяльності Клієнта;

8.3.2. порушення умов конфіденційності та прав інтелектуальної власності Виконавця;

8.3.3. порушення умов оплати послуг;

8.3.4. втручання в роботу Сайту, Клубу, інформаційно-телекомунікаційних систем та доступних сервісів, спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця;

8.3.5. не погоджену з Виконавцем комунікацію Клієнта з іншими учасниками Клубу, будь-якими особами, контакти яких Клієнт отримав на Сайті або Клубі;

8.3.6. порушення обов'язку Клієнта протягом одного дня повідомляти Виконавцю всі відомості про взаємини Клієнта та третіх осіб (у тому числі, будь-які відносини з керуючими компаніями) у рамках проектів, про які Клієнт дізнався внаслідок надання Послуг;

8.3.7. використання Клієнтом Послуг для конкурування з Виконавцем.

8.3.8. Клієнт несе матеріальну відповідальність за порушення умов п.6.2. Договору, в розмірі нанесених збитків Виконавцю, та виключення з Клубу.

8.4. Обмеження відповідальності Виконавця:

8.4.1. сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної Послуги визначеної п.4.1. Договору.

8.4.2. у разі порушення Виконавцем термінів надання Послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням термінів надання Послуг.

8.5. Будь-яке порушення Клієнтом цього Договору, правил Сайту та Клубу може мати такі наслідки:

8.5.1. Виконавець має право припинити доступ Клієнта до Клубу, Інформації, інформаційно-телекомунікаційних систем Виконавця, припинити будь-яку комунікацію з Клієнтом;

8.5.2. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, без повернення Клієнту вартості Послуг та без відшкодування збитків.

РОЗДІЛ 9

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Клієнт цим надає свою повну згоду (у тому числі електронну) на обробку, зберігання та передачу Виконавцем персональних даних Клієнта. Такими даними можуть бути відомості щодо: прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв'язку, адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, посвідчує особу Клієнта ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки, фотографій, інформацію про Клієнта як фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця та/або як представника іншої особи дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця а також інша інформація стала відомою Виконавцю, документів, виданих на ім'я Клієнта; та/або з підписаних Клієнтом документів; та/або з відомостей, які Клієнт надав та/або надасть у майбутньому Виконавцю, в письмовій, електронній та усній формі (далі – «Персональні дані»).

9.2. Згода Клієнта надається стосовно Персональних даних, у тому числі, але не виключно, у таких обсягах та/або випадках:

9.2.1. приватним особам, фізичним особам та організаціям для забезпечення виконання своїх функцій та/або надання послуг Виконавцю відповідно до сформованих довіреностей та/або укладених між такими особами та Виконавцем договорів, та/або для представлення інтересів Виконавця при захисті Виконавцем своїх інтересів, крім випадків, передбачених законодавством України;

9.2.2. необхідною будь-яким іншим особам – контрагентам (партнерам) Виконавця, які будуть залучені останнім у процес обслуговування Виконавцем Клієнтів з метою належного виконання Виконавцем умов укладеного Договору та/або будь-якого іншого договору.

9.3. Клієнт дає згоду на залучення до співпраці в рамках цього Договору третіх осіб. При цьому Клієнт дає згоду на те, що інформація, що стосується Клієнта та Договору, стане відома цим третім особам для конфіденційного використання.

9.4. Згода Клієнта може бути відкликана Клієнтом шляхом надання письмової заяви на ім'я та адресу Виконавця. Подання такої заяви вважається підставою для розірвання Договору. При виконанні Клієнтом, який подав таку заяву, всіх зобов'язань перед Виконавцем за Договором, Договір вважається розірваним, а Виконавець зобов'язаний:

9.4.1. призупинити обробку персональних даних Клієнта;

9.4.2. повернути Клієнту інформацію, яка має ознаки персональних даних.

9.5. Підписанням Договору Клієнт також підтверджує, що:

9.5.1. письмово повідомлено про цілі збору та обробки Персональних даних Клієнта та осіб, яким передаються Персональні дані Клієнта;

9.5.2. погоджується та дозволяє зміну мети збору та обробки Персональних даних Клієнта, про що Клієнту буде повідомлено шляхом розміщення Виконавцем відповідного повідомлення на Сайті;

9.5.3. повідомлено про включення Персональних даних Клієнта в базу персональних даних клієнтів Виконавця;

9.5.4. повідомлено про порядок використання Персональних даних, що передбачає дії Виконавця з обробки цих даних, у тому числі використання Персональних даних працівниками Виконавця, відповідно до їх професійних або службових або трудових обов'язків, дії з їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки Персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із Персональними даними;

9.5.5. повідомлено про порядок розповсюдження персональних даних будь-яким особам, які передбачають дії Виконавця щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

9.5.6. повідомлено про порядок доступу до Персональних даних інших осіб, що визначає дії Виконавця у разі отримання запиту від іншої особи щодо доступу до Персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе;

9.5.7. згоден із режимом використання інформації, зазначеної в цьому Договорі;

9.5.8. згода (дозвіл), надана Клієнтом на збирання та обробку Персональних даних Клієнта, не вимагає здійснення Виконавцем письмових повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта іншим особам;

9.5.9. Клієнт не матиме до Виконавця жодних претензій у разі скоєння останнім будь-якої дії, настання події, зазначеної в цьому Договорі;

9.5.10. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку Персональних даних Клієнта з метою інформування його про будь-які продукти та послуги, що надаються Виконавцем, будь-яким способом, у тому числі переліченими вище;

9.5.11. надана Клієнтом згода (дозвіл) на збирання та обробку Персональних даних Клієнта діє протягом невизначеного строку;

9.5.12. у разі зміни Персональних даних Клієнта він зобов'язаний невідкладно надати Виконавцю інформацію про такі зміни;

9.5.13. письмово повідомлено про всі права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», у тому числі про права, передбачені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

РОЗДІЛ 10

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти та діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Умови конфіденційності та захисту персональних даних залишаються дійсними безстроково.

10.2. Договір може бути достроково розірваний (припинений) у випадках, передбачених цим Договором, а також Виконавцем в одноосібному порядку. Виконавець попереджає Клієнта про розірвання Договору за обраними Виконавцем каналами зв'язку. У зв'язку з цим Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання Послуг Клієнту та його доступ до Клубу.

РОЗДІЛ 11

СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ДОЗВОЛУ

11.1. Претензії Клієнтів розглядаються Виконавцем у порядку визначеному чинним законодавством, шляхом їх направлення на адресу Виконавця у спосіб визначений умовами Договору.

11.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ 12

УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

12.1. Сторони визнають юридичну чинність документів, складених в електронній формі.

12.2. Документи складаються письмово у формі електронного документа та не оформляються на паперових носіях.

12.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони та намір укласти, змінити або припинити угоду – відповідно до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

12.4. Клієнт забезпечує збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

РОЗДІЛ 13

ІНШІ УМОВИ

13.1. Договір являє собою повну домовленість Сторін про надання Послуг. Будь-яка інша комунікація Виконавця та Клієнта (у тому числі електронні листи та повідомлення в месенджерах), що передує укладенню Договору або наступна за ним, не змінює умов Договору.

13.2. Оферта набирає чинності з моменту публікації на Сайті та до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

13.3. Виконавець має право вносити зміни до умов Оферти та відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту публікації Оферти в новій редакції на Сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначено Виконавцем додатково.

13.4. Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсною або суперечить законодавству України, таке положення Виконавець замінює аналогічним, максимально відповідним вихідним намірам Сторін, що містяться в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне за собою недійсність Оферти в цілому.

13.5. Податки Виконавця включено у вартість Послуг.

13.6. Клієнт дає згоду на отримання комерційних електронних повідомлень відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

РОЗДІЛ 13

ПРАВИЛЬНЕ РОЗУМІННЯ КЛІЄНТОМ ІНФОРМАЦІЇ

14.1. Інформація, розміщена на Сайті/Клубі та іншим чином повідомлена Виконавцем Клієнту, повинна бути перевірена Клієнтом самостійно до прийняття ним будь-яких подальших рішень.

14.2. Формулювання Виконавця на Сайті, Клубі та будь-де в інших інформаційних ресурсах на кшталт: «надійний», «перевірений», «прибутковий», «стабільний», «проаналізований», «пророблений» та їх схожі за значенням варіації, а також будь-які інші подібні формулювання, вказівка Виконавцем можливої прибутковості інвестицій – це оцінні суб'єктивні судження, які не є професійною консультацією і не є беззаперечними фактами.

14.3. Клуб здебільшого формується з наданих третіми особами даних, тому Виконавець не може гарантувати достовірність розміщеної у Клубі інформації. Виконавець має право на власний розсуд визначати обсяг модернізації та перевірки інформації, наданої у Клубі. Клієнт цим підтверджує, що розуміє це і не матиме претензій та вимог до Виконавця у зв'язку з отриманою від Виконавця інформацією. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом та третіми особами будь-які угоди Клієнта, їх фінансовий результат.

14.4. Вказівка на Сайті інформації про те, куди інвестує Виконавець, Клієнт не повинен розуміти як підтвердження укладання Виконавцем будь-яких угод з третіми особами, оскільки комерційні відносини Виконавця є в основному конфіденційними.

14.5. Послуги за Договором не є фінансовими послугами відповідно до законодавства України.

14.6. Клієнт цим запевняє, що розуміє сутність послуг, особливості підприємницької практики Виконавця і не базуватиме свою подальшу діяльність на основі отриманої від Виконавця інформації без додаткової належної перевірки.

14.7. Клієнт розуміє, що інвестиційна діяльність повинна здійснюватися Клієнтом самостійно та на свій ризик.

Виконавець не надає, а також не має права надавати будь-які гарантії з цього приводу.